هولدر

هولدر
هولدر

هولدر‌ها سینی‌های نگهدارنده‌ای می باشند که به صورت دوتایی وچهارتایی در دو جنس استارباکسی و مقوایی ارائه می‌گردد.

امکان طراحی اختصاصی برای شما

هولدر دوتایی

هولدر چهارتایی

مقوایی دوتایی

مقوایی چهارتایی