اسلیو

اسلیو
دلید

روکش کوچکی از جنس مقوا می باشد که لیوان را در برگرفته و ضمن جلوگیری از انتقال گرمای لیوان به دست‌های شما، جلوه بیشتری به لیوان می‌دهد.

امکان طراحی اختصاصی برای شما